top of page

 ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И БИСКВИТИ 

Agetis Supplements Limited (“Agetis”) е юридическо лице регистрирано в Кипър под Регистрационен № HE110338, заето с производството на брандирани нутрацевтици, включително витамини и минерали, както и билкови и хранителни добавки.  

 

В Agetis напълно съзнаваме значимостта на защитата и поверителността на личните данни набавяни чрез страницата ни за контакти, като Ви информираме относно: 

 • личната информация, която събираме от Вас;   

 • как използваме личната Ви информация; 

 • на каква база използваме Вашата лична информация; 

 • кога, как и защо можем да споделяме Вашата лична информация с други и/или да я предаваме в международен план;  

 • как предпазваме личната Ви информация; 

 • Вашите права относно личната Ви информация; 

 • какво да направите, ако не желаете да ни предоставите личната си информация; и

 • как използваме бисквитите и къде да намерите допълнителна информация 


Ако обаче все още имате въпроси относно Политиката ни за поверителност, може да се свържете с нас: 

чрез е-поща: dpo@agetissupplements.com  

телефон: 00357 25 867600

Agetis, съгласно осемте принципа за поверителност за спазване на ОРЗЛД, при събиране, обработване и управление на личната информация, се ангажира с това, че данните:

 1. ще се обработват по законен, справедлив и прозрачен начин по отношение на субекта на данните (‘законност, справедливост и прозрачност);
   

 2. ще се събират за специфицирани, изрични и легитимни цели и няма да се обработват допълнително по начин несъвместим с упоменатите цели; допълнителното обработване за целите на архивиране в интерес на обществото, за научни цели или исторически проучвания или за статистически цели, съгласно предвиденото в чл. 89(1), няма да се считат за несъвместими с началните цели (‘ограничаване на целите’);
   

 3. ще бъдат адекватни, уместни и ограничени до необходимата информация за целите на обработване (‘минимизиране на данните); 
   

 4. ще бъдат точни и ще се осъвременяват, където е необходимо; ще се предприемат всички разумни стъпки за гарантиране, че личните данни, които са неточни, във връзка с целите, за които се събират и/или обработват, ще бъдат заличавани или коригирани своевременно (‘точност’); 
   

 5. ще се съхраняват във вид, позволяващ идентификация на субекта на данните, не по-дълго от необходимото за целите на обработка на личните данни. Личните данни могат да се съхраняват за по-дълги периоди от време, доколкото личните данни ще се обработват единствено за целите на архивиране, в защита на обществения интерес, за научни цели или за целите на исторически проучвания или за статистически цели, съгласно предвиденото в чл. 89(1), при въвеждане на подходящите технически и организационни мерки, изисквани от Регламента за опазване на правата и свободите на субекта на данните (‘ограничение за съхраняване’);
   

 6. ще се обработват по начин, гарантиращ подходяща сигурност на личните данни, включително защита срещу неупълномощена или незаконна обработка и случайна загуба, унищожаване или увреждане, при използване на подходящите технически или организационни мерки (‘интегритет и конфиденциалност’); 
   

 7. ще се прехвърлят за обработване в трета страна или на международна организация единствено при спазване на условията, залегнали в Политиката за поверителност на Agetis от контрольора и лицето, обработващо личните данни (“Прехвърляне”). 
   

 8. ще се поддържат от Agetis на своя отговорност и Agetis, в качеството си на контрольор, ще отговаря за и трябва да бъде в състояние да демонстрира съблюдаване на ОРЗЛД (“Отчетност”). 

 

Настоящата Политика за поверителност и бисквити важи единствено за основния уеб-сайт на Agetis (), а не за каквито и да било различни отделни уеб-сайтове, към които бихте могли да бъдете пренасочени. 

 

Чрез използване на www.agetissupplements.com и/или подаване на каквато и да било лична информация до нас, Вие давате съгласие за използване на личната Ви информация съгласно разпоредбите на настоящата Политика за поверителност и бисквити.

 

Настоящата Политика за поверителност и бисквити се прилага единствено към информацията, набавяна от нас, а не към информацията, набавяна и/или споделяна от Вас с трети Страни. 

Правно основание за обработване на Личната Ви информация 

 

Agetis събира и обработва личната Ви информация единствено съгласно предвиденото в законните основания упоменати в ОРЗЛД, както са приложими за всеки конкретен случай: 

 

Съгласие

Обработването на личните Ви данни е правомерно при спазване на недвусмисленото Ви и изрично съгласие за целите, за които се събират Вашите данни. Съгласието Ви може да бъде набавено или писмено, или в електронен вид.

 

За изпълнението на договор 

Обработването на данни е разрешено, ако е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие, в качеството Ви на субект на данни, сте страна или за предприемане на стъпки по Ваше настояване, преди сключването на договор, включително, но не само ограничено до случаите на подаване на електронни апликационни форми за постъпване на работа.

 

За спазване на правните задължения на Agetis 

Личните данни могат да се обработват за целите на спазване на националните и/или европейските и/или международните закони и/или разпоредби и единствено до размера, до който е необходимо подобно обработване и в рамките на ограниченията, предвидени във упоменатите норми. 

 

За защита на жизнените интереси на Субекта на данните и/или на всички засегнати Трети страни

 

Тъй като в процеса на осъществяване на нашия бизнес Agetis се занимава с лекарствени и/или медицински, и/или субпродукти, и/или фармацевтични продукти, и/или други, обработването на личните Ви данни може да бъде необходимо за гарантиране на Вашето здраве и безопасност и/или здравето и безопасността на други лица. По този начин, Agetis притежава право за обработване на личните Ви данни единствено до размера, необходим за гарантиране на жизнено важните Ви интереси. 

 

За целите на законен интерес  

Обработването на данни е оправдано, ако се налага Agetis да преследва своя законен интерес, при условие, че това няма да взима превес над фундаменталните права на Субекта на данните.
 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

 

Свържете се с нас 

 

Ако желаете да се свържете с нас чрез използване на формата ни за контакт на нашата страница “Контакти”, данните предоставяни от Вас ще се съхраняват от уеб-сайта, хостван от CYTA CYPRUS High End Data Centre Secure. Впоследствие данните ще се предават на Централния офис на Agetis, както е описано тук по-горе, а след това ще се разпределят на подходящите отдели или индивиди в рамките на организацията. Личната информация, съдържаща се там, ще се съхранява на сървърите ни за срок от шест (6) месеца, считано от датата на подаване и след това ще се заличава.

 

Как съхраняваме информацията Ви 

 

Личните данни, набавяни от Agetis, се съхраняват в местните ни сървъри/ бази данни, като Agetis ще предприема всички необходими стъпки за гарантиране на безопасността на подобни данни по време на съхранението и/или обработването им. Информация, споделяна с организацията, ще бъде достъпна само за Висшия ръководен персонал на Agetis и/или за персонала, с който е споделяна подобна информация.

 

Цялата информация на хартиен носител се поддържа във файлове, съхранявани на местно ниво от индивида, упълномощен с достъп до подобна информация и/или подходящия управител на Agetis.

 

Строги мерки за проверки и контрол са установени за гарантиране на това, че Вашите лични данни, споделени с нас, се споделят единствено с упълномощени индивиди и се обработват само за целите, за които подобна информация е била споделена.

Сървър на уеб-сайта

 

Сайтът ни се хоства от CYTA CYPRUS High End Data Centre Secur. 

 

Предприели сме стъпки за гарантиране, че всички лица, обработващи данни, набавили информация, споделена с Agetis, напълно спазват изискванията на ОРЗЛД.
 

Достъп до Вашата информация и други права за управление на информацията

 

Притежавате следните права във връзка с личната информация, която съхраняваме за Вас: 

 

Право за осведомяване и достъп до информацията   

Ние работим прозрачно по отношение на начините за събиране и обработване на личната информация и целите, за които възнамеряваме да я използваме. 

 

Задължени сме, ако желаете да направите това, да Ви предостави копие от личната Ви информация, която съхраняваме, и да Ви информираме дали подобна информация се обработва по какъвто и да било претекст или начин. При отправянето на молба, можем да Ви предоставим копия от цялата информация, с която разполагаме за Вас. 

 

Правото Ви за коригиране на информацията 

Ако личната информация, която съхраняваме за Вас, е неточна или непълна, имате право да я коригирате. 

 

Право “да бъдете забравени” 

Може да ни помолите да заличим личната Ви информация при някои обстоятелства, като например, ако повече не се нуждаем от нея. 

 

Право за ограничаване на информация 

Може да ни помолите да ‘блокираме’ или преустановим обработването на личната Ви информация при определени обстоятелства, като например при установяване на неточности в личната Ви информация или при възражение за обработването й от наша страна. Но това няма да ни спре от съхраняване на личната Ви информация. Ще Ви уведомим преди вдигането на всякакви ограничения. 

 

Право за преносимост на данните 

От 25 май 2018 година притежавате право, при определени обстоятелства, да набавяте личната информация, която сте ни предоставили (в структуриран, обичайно използван и позволяващ машинно разчитане формат) и да я използвате на друго място или да ни помолите да я прехвърлим на трета страна, по Ваш избор. 

Право на възражение 

Може да ни помолите да преустановим обработката на личната Ви информация, като ние ще направим това, освен ако не можем да демонстрираме непреодолими законни основания за обработването и.  

 

Допълнителна информация във връзка с Вашите права като Субект на данните, наред с всякакви необходими формуляри и документи, подлежащи на подаване във връзка с молби, произтичащи от гореспоменатите права, както и наличните процедури, може да намерите в Наръчника за правата на Субекта на данни на Agetis.

 

Обработването на Вашите молби, на базата на упражняване на гореспоменатите права, е безплатно, при условие, че Вашите искания не са неоснователни и/или прекомерни. В случай, че молбите Ви са неоснователни и/или прекомерни, Agetis има право да начислява разумна такса за покриване на възникналите разходи.

 

В малко вероятния случай, при възникване на пробив в личните данни, Agetis ще уведомява незабавно засегнатия Субект на данните и съответния Орган за защита на /личните/ данни, за пробива в сигурността.  

 

При извършване на правонарушения от наша страна или ако не сте доволни от боравенето ни с личните Ви данни, възникнало в противовес на изискванията, формулирани в ОРЗЛД, може да подадете жалба относно начина, по който боравим с личните Ви данни, до Органа за защита на          /личните/ данни или до Съда.Формуляри за изискване на достъп 
Формуляр за изискване на преносимост на данни (ОРЗЛД) 
Формуляр за възражение за обработка на данни (ОРЗЛД) 
Формуляр за изискване на заличавана на Субекта на данни (ОРЗЛД) 
Права на Субекта на данни съгласно ОРЗЛД 
Формуляр за изискване на ограничаване на обработката (ОРЗЛД) 
Формуляр за изискване на коригиране (ОРЗЛД) 


Контрольор на данните 


Контрольор на данните за този уеб-сайт е Agetis, частно дружество с ограничена отговорност с Дружествен № HE110338, с регистриран оперативен офис на адрес: 21A Constantinoupoleos street Limassol 3011, Кипър. 


Длъжностно лице за защита на данните 

 

г-ца Гиота Андреу /Giota Andreou/ 

Телефон: 00357 25 867600 

Е-поща:  dpo@agetissupplements.com 

БИСКВИТИ 

 

Браузъри като Internet Explorer, Firefox, Google Chrome или други еквивалентни, представляват софтуер, използван за достъп до всякакви уеб-страници и съответната навигация в тях. 

 

Бисквитите представляват малки количества текст, които уеб-сайтовете изпращат до Вашия браузър за подпомагане на навигацията в страниците, често включващ анонимен уникален идентификатор. Когато посещавате уеб-страница, компютърът моли Вашия персонален компютър или мобилно устройство за разрешение да съхранява файла на Вашия компютър или мобилно устройство и за получаване на достъп до информацията, съхранявана там. Те помагат на собственика на сайта да Ви различава от други потребители на сайта. 

 

Информацията, събирана чрез бисквитите, включва датите и часовете на посещенията, как използвате сайта, дали преди сте влизали в сайта и кой сайт Ви е препратил до съответната уеб-страница.  

 

Сайтът ни използва бисквити за отчитане на работните характеристики за проследяване на начина на използване на сайта.  Цялата информация се съхранява в анонимен формат и не се прихващат автоматично никакви лични данни от сайта. 

 

Използваме бисквити за отчитане на работните характеристики на нашия уеб-сайт за:

 • Подпомагане на Agetis да подобрява уеб-сайта чрез разбиране на популярността на съответните страници; 

 • Идентифициране и коригиране на грешки; 

 • Предоставяне на статистика относно използването на сайта ни, с цел последващото му подобряване; и

 • Осъществяване на мониторинг на ефективността на нашия маркетинг.

 

Това означава, че можем да събираме информация относно Вашия компютър, включително Вашия IP адрес, операционна система и вид браузър, но без чувствителна информация, като Вашето име, адрес или дата на раждане. Това представляват статистически данни, използвани за анализиране на навиците за разглеждане на страници от потребителя, които ни помагат да разберем как посетителите използват сайта, като не идентифицират нито едно лице. 

 

Бисквитите не могат да се изпълняват като код или да се използват за доставяне на вируси, както и не могат да ни предоставят достъп до Вашия твърд диск. Не можем да четем никаква информация, съхранявана на Вашия твърд диск, дори да съхраняваме бисквитите си там.  

 

Ако не желаете да получавате бисквити при разглеждане на нашия уебсайт, може да модифицирате настройките на Вашия браузър и/или на мобилното Ви устройство, за да Ви уведомяват при получаването на бисквити, съгласно упоменатото тук по-долу

 

Данните, генерирани чрез бисквитите на уебсайта на Agetis, могат да се използват за различни цели, включително за:

Строга необходимост 

​Бисквитите са от изключително значение при оказване на съдействие за навигацията в сайта и използване на съответните функции, като получаване на достъп до защитени зони на сайта. Ако решите да не предоставите съгласие или впоследствие да блокирате бисквитите, някои аспекти на Сайта може да не работят надеждно и може да нямате достъп до части от сайта или до целия сайт. 

Работно представяне

Бисквитите събират информация относно начина, по който потребителите използват сайта, например за най-често посещаваните страници и за получаване на съобщения за грешки. Бисквитите се използват за подобряване на работата на бъдещите версии на уеб-сайта. 

Функционалност

Бисквитите позволяват на уеб-сайта да запаметява изборите, които правите, като потребителското име, езика или региона, в който се намирате, и предоставят възможност за подобрено лично преживяване. 

 

Не разрешаваме реклами на никакви трети страни на нашия уеб-сайт, но не можем да контролираме рекламодателите, разрешени от доставчиците на интернет услуги, предоставящи реклами, докато разглеждате интернет.

 

Agetis е задължена по закон да набавя съгласието Ви за всички видове бисквити, които поместваме, различни от определените като “строго необходими”. 

Как може да управлявате Вашите бисквити?

Може да научите повече относно начините за управление на Вашите бисквити като посетите функцията Помощ на Вашия браузър, настройките на Вашето мобилно устройство или може да посетите www.aboutcookies.org, предоставящ подробна информация относно управлението на бисквитите на популярните браузъри.  Agetis не е свързано по никакъв начин с упоменатия уеб-сайт и не носи никаква отговорност за съдържанието му или по друг начин.

Моля, обърнете внимание, че всякакви изменения, извършени във Вашия браузър, във връзка с бисквитите, няма да повлияят само на Бисквитите от www.agetissupplements.com, но също ще повлияят на бисквитите, изпращани от други сайтове, които посещавате, освен ако не предприемете стъпки за специфициране на това за кои сайтове желаете блокиране на Бисквитите. Ако решите да блокирате Бисквитите, всякакви предпочитания, свързани със съответния сайт, ще бъдат изгубени.

Google Analytics

 

Google Analytics представлява аналитичен мрежов инструмент, който ни помага да разбираме как посетителите взаимодействат с нашия уеб-сайт. Google Analytics ни позволява да наблюдаваме поредица доклади относно това как посетителите си взаимодействат с нашия уеб-сайт, за да можем да го подобрим. 

 

Google Analytics използва бисквити от първа страна за събиране на информация относно това как посетителите използват нашия уеб-сайт. Впоследствие използваме информацията за съставяне на доклади, които ни помагат да подобрим нашия уеб-сайт. 

 

Google Analytics събира информация анонимно, като по този начин ние не можем да Ви идентифицираме. Google Analytics докладва тенденции свързани с уеб-сайта, без да идентифицира отделните потребители. Повече информация относно Google Analytics може да откриете в Наръчниците за разработчици на Google. 

 

Може да откажете бисквитите на Google Analytics без това да засяга начина за посещаване на нашия уеб-сайт – за повече информация относно отказа или проследяването от Google Analytics по всички сайтове, които използвате, посетете Страницата за отказ на Google Analytics.

 

Разглеждаме Google като трета страна, обработваща данни, напълно спазваща европейското и местното законодателство. 

Използването на нашия сайт индикира, че приемате използването на нашите бисквити. Ако спрете бисквитите ни, не можем да гарантираме функционирането на сайта ни.

Други уеб-сайтове 

Нашият уеб-сайт може да съдържа линкове към други сайтове. 

При пренасочване към уеб-сайт на трета страна, учтиво Ви молим да отбележите, че няма да се прилага нашата Политика за поверителност и бисквити. Другите уеб-сайтове имат собствени политики за поверителност.

РАЗНИ 

 

Сигурност 

 

Сигурността на личната Ви информация е важна за нас, но помнете, че никакъв метод за предаване на данни по интернет или метод за електронно съхранение не е 100% сигурен. Стремим се да използваме търговски приемливи средства за защита на Вашата лична информация, но не можем да гарантираме абсолютната й сигурност. 

 

При възникването на пробив, ние се задължаваме да го докладваме на съответните власти/ органи, както и да Ви уведомим при първа възможност и/ или съгласно допълнително предвиденото в ОРЗЛД.

Промени в Политиката ни за поверителност 

 

Настоящата Политика за поверителност и бисквити влиза в сила на 25 май 2018 година и ще продължи действието си, с изключение на каквито и да било бъдещи промени в разпоредбите, които ще влизат в сила незабавно след публикуването им на тази страница. 

Запазваме правото си да осъвременяваме или променяме Политиката си за поверителност и бисквити по всяко време и Вие трябва да проверявате периодично настоящата Политика за поверителност и бисквити.  Продължаващото Ви използване на нашия уеб-сайт след публикуване на изменения в нашата Политика за поверителност и бисквити на тази страница ще представлява предоставяне на Вашето одобрение на измененията и съгласие за спазване на и обвързване с изменената Политика за поверителност и бисквити. 

 

Разпоредбите на настоящия Документ не са изчерпателни и Agetis по всяко време ще гарантира пълно спазване на ОРЗЛД. При възникването на бъдещо противоречие на която и да било разпоредба с разпоредбите на местното и европейското законодателство, подобна разпоредба няма да бъде валидна и съответното законодателство ще взима превес.

bottom of page