top of page
Chatting after Class

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Нашата политика за корпоративна социална отговорност (CSR) се отнася до нашата отговорност към околната среда и обществото, в което живеем и работим. Политиката ни по CSR отразява нашата мисия и ценности и е дълбоко заложена в корпоративната култура и начин на работа на AGETIS.

Ние сме отговорна организация, която съблюдава най-високите етични стандарти и професионализъм. Изразяваме това чрез 3 призми на дейност:

 • Съответствие: Добавките AGETIS отговарят на всички национални и европейски разпоредби. Ние адаптираме и прилагаме съответните разпоредби на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA), както и на националните органи на страните, в които работим.
   

 • Най-добри практики: Придържаме се към добрата производствена практика (GMP) и добрата лабораторна практика (GLP), както и към нашата система за управление на качеството ISO 13485:2016.

​​

 • Етика: Ние гарантираме, че всички наши операции съответстват на добрата бизнес етика, включително отношенията ни с доставчици и бизнес партньори. 
   

Градивните стълбове на нашата политика за CSR включват:

 1. Опазване на околната среда: Ние гарантираме, че нашата дейност в Кипър, Европа и в световен мащаб опазват и защитават околната среда. Минимизираме всякакъв вид отпадъци и гарантираме, че те се изхвърлят правилно и устойчиво.
   

 2. Защита на хората: Всички наши служители работят в условия на добра хигиена и здравословни и безопасни условия на труд. Личните предпазни средства се носят във всички съответни зони на нашите фабрики и офиси. Ние, също така, сме подложени на редовни проверки от външни регулаторни органи, за да се гарантира здравето и безопасността на нашите служители на работното място.
   

 3. Благотворителност: Редовно се занимаваме с благотворителна дейност в Кипър и по света. Служителите ни активно подкрепят и участват като доброволци в различни инициативи в Кипър и в останалите държави, в които имаме присъствие.
   

 4. Обучение: Подкрепяме нашите служители в тяхното непрекъснато усъвършенстване, чрез подпомагане на тяхното обучение, образование и развитие. Инвестираме в различни външни учебни програми, както и във вътрешни корпоративни обучения.

 

За повече информация относно политиката и дейностите, свързани с корпоративната социална отговорност на AGETIS, моля свържете се с нас

bottom of page